راهنمای دریافت کد معاملاتی

صفحه اصلی » راهنمای دریافت کد معاملاتی

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی

اصل و تصویر شناسنامه از تمام صفحات *

اصل و تصویر رو و پشت کارت ملی *


تکمیل فرم‌های مربوطه

فرم احراز هویت مشتری *

فرم درخواست کد مشتریان حقیقی جهت تکمیل مدارک *

فرم احراز صلاحیت مشتریان حقیقی *

فرم اقرارنامه و بیانیه ریسک *

فرم پرسشنامه مشتریان *

فرم اطلاعات حساب‌های بانکی *

فرم تعهد مشتری نسبت به امضای ثبت سفارش ها *

فرم مشخصات مشتریان حقیقی *

دریافت نامه معرفی به بانک از کارگزاری و مراجعه به بانک به منظور افتتاح حساب در اختیار بورس *

اعلام شماره حساب در اختیار بورس به کارگزاری *

 حساب در اختیار بورس(حساب عملیاتی)، شماره حسابی است که به نام مشتری است اما وی تنها قادر است وجوهی را به این حساب واریز نماید و حق برداشت از آن را ندارد و برداشت صرفاً توسط بورس کالا بعد از درخواست مشتری انجام می‌پذیرد این حساب جهت تسویه وجوه  معاملات مشتری در اتاق پایاپای مورد استفاده قرار می‌گیرد


مدارک لازم برای اشخاص حقوقی

تصویر آگهی تآسیس *

تصویر روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات *

تصویر اساسنامه *

(سرمایه ثبتی شرکت (مندرج در روزنامه رسمی *

مدارک ثبت شرکت *

کد اقتصادی و اظهارنامه مالیاتی *

صورت‌های مالی آخرین دوره‌ شرکت به همراه گزارش حسابرس رسمی و بازرس قانونی *

معرفی صاحبان امضای مجاز *

کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجازو کلیه اعضای هیئت مدیره *

امضای اقرارنامه و بیانیه ریسک *

تکمیل فرم تعهدنامه *

تکمیل فرم‌های مربوطه *

فرم درخواست کد مشتریان حقوقی *

فرم احراز هویت *

فرم مشخصات مشتریان حقوقی در خصوص قانون مبارزه با پولشویی *

فرم معرفی حساب *

معرفی نماینده شرکت جهت پیگیری و انجام امور مربوطه *

تکمیل فرم احراز هویت نماینده شرکت *

دریافت نامه معرفی به بانک از کارگزاری و مراجعه به بانک به منظور افتتاح حساب در اختیار بورس *

اعلام شماره حساب در اختیار بورس به کارگزاری *