کارمزد معاملات

صفحه اصلی » کارمزد معاملات

کارمزد معاملات بورس

بورس
ردیف نام خرید سقف فروش سقف
۱ شرکت بورس ۰.۰۰۰۳۲ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۴۸ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ سپرده گذاری ۰.۰۰۰۱۲ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۸ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ سازمان بورس ۰.۰۰۰۳۲ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۴۸ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ فناوری بورس ۰.۰۰۰۱۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۵ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ کارمزد کارگزاری ۰.۰۰۴۰۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۴۰۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶ مالیات ۰ ۰ ۰.۰۰۵۰۰ ۰
جمع کل ۰.۰۰۴۸۶ ۰.۰۱۰۲۹

کارمزد معاملات فرابورس

فرابورس
ردیف نام خرید سقف فروش سقف
۱ شرکت بورس ۰.۰۰۰۳۲ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۴۸ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ سپرده گذاری ۰.۰۰۰۱۲ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۸ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ سازمان بورس ۰.۰۰۰۲۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۳۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ فناوری بورس ۰.۰۰۰۱۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۵ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ کارمزد کارگزاری ۰.۰۰۴۰۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۴۰۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶ مالیات ۰ ۰ ۰.۰۰۵۰۰ ۰
جمع کل ۰.۰۰۴۷۴ ۰.۰۱۰۱۱