شماره حساب‌های شركت

صفحه اصلی » شماره حساب‌های شركت

شماره حساب های بانکی شرکت کارگزاری بورس بهگزین

شماره کارت شرکت کارگزاری بورس بهگزین

بانک سینا ۴۵۹۸-۱۸۵۵-۴۶۱۰-۶۳۹۳

بانک شماره حساب مشخصات شعبه
ملی (سیبا) ۰۱۰۲۳۲۰۲۱۶۰۰۶ شعبه بورس کد ۶۹۵
سامان ۸۴۹-۴۰-۵۰۹۲۷-۱ شعبه سی تیر کد ۸۴۹
پارسیان ۰۱۰۰۰۳۶۷۶۸۰۰۹ شعبه حافظ کد۵/۱۰۳۹
سینا ۱-۱۹۱۰۸۹۰-۴-۱۵۴ شعبه جمهوری کد ۱۵۴
پاسارگاد ۲۹۹-۱۱۰-۱۳۱۸۵۱۷-۱ شعبه احمدقصیر کد ۲۹۹
تجارت ۰۰۰۰۱۶۶۶۲۰۴۴۹ شعبه نجات الهی کد ۱۶۵
ملت ۲۰۸۸۵۳۵۰۴۴ شعبه حافظ بورس کد ۶۲۰۵۹
صادرات ۰۱۰۳۸۴۴۰۹۵۰۰۸ شعبه جمهوری کد ۲۳۹
دی ۰۱۰۰۰۰۴۱۵۷۰۰۰ شعبه حافظ کد ۰۱۲۹
خاورمیانه  ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۱۳۷۰ شعبه بخارست کد ۱۰۰۱
اقتصاد نوین ۱۰۶-۲-۵۵۰۶۶-۱ کد ۱۰۶