شماره حساب ها

صفحه اصلی » شماره حساب ها

شماره حساب های بورس انرژی

ردیفنام بانکمشخصات شعبهشماره حسابشماره شبا
۱ملتحافظ بورس کد۶۲۰۵۹۸۳۴۳۶۲۸۶۸۳IR94  0120  0000  0000  8343  6286  83
۲ملتحافظ بورس کد۶۲۰۵۹۸۳۵۳۳۵۰۹۹۵IR87  0120  0200  0000  8353  3509  95