راهنمای دریافت کد معاملاتی بورس کالا

صفحه اصلی » راهنمای دریافت کد معاملاتی بورس کالا

مشتریان حقیقی داخلی

 (فرم درخواست کد حقیقی ( دو نسخه *

فرم مشخصات *

کپی پروانه کسب ، کارت بازگانی یا پروانه بهره برداری *

کپی شناسنامه و کارت ملی *

کپی فیش برق یا تلفن جهت احراز آدرس پستی *

افتتاح حساب وکالتی دریافت فرم افتتاح حساب وکالتی بانک ها *


مشتریان حقوقی داخلی

(فرم در خواست کد حقوقی (دو نسخه *

فرم مشخصات *

کپی پروانه بهره‌برداری شرکت‌های تولیدی، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و قرارداد پیمانکاری برای پیمانکاران *

کپی روزنامه‌های رسمی شرکت شامل آگهی تأسیس، آخرین آگهی، آخرین آگهی درخصوص تغییرات اعضاء هیأت مدیره  و آگهی تغییر نام ، تغییر آدرس و تغییر سرمایه حسب نیاز *

کپی اساسنامه شرکت *

کپی اظهار نامه مالیاتی ( صفحات ۲ ، ۹ ، ۱۰ و ۲۰  مهر و امضاء شود ) آخرین دوره مالی *

کپی صورتهای مالی حسابرسی شده  توسط حسابرس رسمی آخرین دوره مالی *

ثبت نام در سایت بهین یاب جهت خرید از رینگ محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی  و آلومینیوم *

تکمیل فرم های مربوط به خرید از فولاد مبارکه *

افتتاح حساب وکالتی دریافت فرم افتتاح حساب وکالتی بانک ها *


مشتریان حقوقی خارجی

Incorporate Application فرم *

کپی پاسپورت یکی از اعضا هیأت مدیره *

اساسنامه که به تایید سفارت یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده باشد Registration licence  مدرک ثبتی شرکت اعم از *

معرفی شماره حساب و نمونه امضا شخص یا شرکت ایرانی بعنوان نماینده در سربرگ شرکت *

معرفی شماره حساب و نمونه امضا شخص یا شرکت ایرانی بعنوان نماینده در سربرگ شرکت *

وکیل یا نماینده قانونی شخص حقیقی یا حقوقی در صورتی می‏توانند موضوع پذیرش آنها را پیگیری نماید که سند رسمی وکالت از موکل خود داشته و مدارک شناسایی خود را نیز به بورس کالا ارایه نماید

در خصوص ارسال صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی طبق تصمیمات جدید کمیته پذیرش مشتریان و به استناد ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، مشتریانی که بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی، جمع درآمد ( فروش و یا خدمات ) آنها بیش از۲۰ میلیارد ریال و یا دارایی ثابت ۳۶ میلیارد ریال باشد، موظف به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده و اظهار نامه مالیاتی می باشند و در خصوص سایر مشتریان نیز ارسال اظهار نامه مالیاتی به همراه صورتهای مالی ( حتی به شکل حسابرسی نشده) کفایت می کند

بر اساس تصمیمات کمیته پذیرش مشتریان، کد مشتریانی که بیش از شش ماه در بورس فعالیت نداشته اند، غیرفعال می شود و فعال شدن مجدد کد آنها منوط به ارائه مدارک خواهد بود