خدمات انرژی

صفحه اصلی » خدمات انرژی

برخی از خدمات واحد بورس انرژی عبارت هستند از

اخذ کد معاملاتی برای مشتریان *

انجام سفارشات خرید و فروش *

ارائه خدمات مشاوره ای *

مشاوره عرضه و پذیرش شرکت ها *

طراحی ابزارهای جدید تامین مالی با توجه به نیاز ذینفعان *

شماره حساب های پیش پرداخت بورس انرژی

 شماره حساب جهت تسویه بورس انرژی 

شماره حساب 4646222255 به نام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه